Implementering av programmering i matematik åk 7-9 : En litteraturstudie om tre olika programmeringsspråks lämplighet i olika matematikområden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Hösten 2018 inrättas det en ny version av läroplanen från 2011 med mer fokus på programmering. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa forskningslitteraturens resultat om olika programmeringsspråks lämplighet för högstadiets matematikundervisning, samt lämpliga matematikområden. Frågeställningarna jämför tre programmeringsspråk med avseende på deras lämplighet och för- och nackdelar i matematikundervisningen. Programmeringsspråken, som jämförs, är Scratch, Python och VBA (Visual Basics of Application, programmering i Microsofts kalkylprogram Excel). Litteraturstudiens resultat visar att Scratch och Python anses vara lämpliga för nybörjare och är utvecklade för att de ska vara lätta att lära sig och förstå medan VBA är det programmeringsspråk som är utvecklat för att utföra matematiska beräkningar med. Programmeringsspråken kan användas i matematikundervisningen på likvärdiga sätt och i de flesta matematikområdena beroende på elevernas kompetens och lärarens val av uppgifter och tillvägagångssätt. Vidare är det möjligt att eleverna kan bli mer motiverade till att lära sig matematik om de har tillgång till digitala hjälpmedel eller programmering inom matematikundervisningen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)