Samtyckeslagen- Ja eller nej?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Den 1:a juli 2018 trädde samtyckeslagen igenom i Sverige. Lagen medförde att det enda brottsrekvisit som behöver uppfyllas för att sexuellt umgänge ska klassificeras som våldtäkt är avsaknaden av samtycke. Samtyckeslagen har varit en vattendelare då den både hyllats och kritiserats av sakkunniga, vilka hävdar att rättssäkerheten kan minska eller öka. Primär materialet består av avsnitt 5.2 och 5.3 ur SOU 2016:60 “Ett starkare skydd för den sexuella integriteten” samt sex av de följande remissvaren; ROKS, Centerkvinnorna, S-kvinnor, åklagarmyndigheten, domstolsverket och Svea hovrätt. Genom en argumentationsanalys undersöker föreliggande arbete bevis kraften i åtta utvalda argument som hämtats ur primära materialet. Argumentationsanalysen ämnar undersöka om argumentationen skiljer sig åt beroende på om det är en juridisk instans eller intresseorganisation som behandlar kvinnofrågor som resonerar kring hur det straffrättsliga skyddet kan komma påverkas av en samtyckeslag. Argumentationsanalysen görs utifrån Björnssons pro et contra modell och analyseras utifrån Mackinnons teori om kön, våldtäkt och staten. Resultatet visar att de juridiska instanserna motsätter sig utredningens förslag om en samtyckeslag med hänvisning till avsaknaden av ökat straffrättsligt skydd. Intresseorganisationerna ställer sig positiva till lagförslaget, även om en av organisationerna ifrågasätter ifall en samtyckeslag kan ge ett heltäckande straffrättsligt skydd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)