Sambandet mellan sportslig framgång och ekonomisk ställning för fotbollsklubbar i Allsvenskan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund-Fotboll har gått från att vara en hobby till en professionell kommersialiserad industri därekonomi spelar en allt viktigare roll. En fotbollsklubb arbetar med flera dimensioner avframgång. Först och främst den sportsliga framgången som kan vara fotbollsklubbars tabellplacering eller antal titlar. Sedan finns ekonomisk framgång, till exempel vilkenekonomisk ställning fotbollsklubbar har. Det är rimligt att dessa dimensioner av framgång bör hänga ihop eftersom ekonomin sätter ramen för vilka spelare/tränare som fotbollsklubbar kanrekrytera, medan den sportsliga framgången bör generera ett högre kommersiellt intresse. Syfte-Utforska om det finns ett samband mellan sportslig framgång, i form av tabellplacering, och utvalda nyckeltal. Teori-Teorikapitlet inleds med generell teori angående nettoomsättningen, eget kapital ochkassaflödet som mått på framgång. Detta följs upp med ett avsnitt om sports management. Sedan förklaras Allsvenskans regelverk med bolagsform och regleringen av röstmajoritet. Därefter beskrivs tidigare forskning med hjälp av tidigare studier som undersökt sambandet mellan sportslig och ekonomisk framgång. Teorikapitlet avslutas sedan med hypoteser. Metod-En kvantitativ studie genomfördes där data från Allsvenskans fotbollsklubbars årsredovisningar använts för att göra korrelations- och regressionsanalyser i SPSS Statistics. Annan sekundärdata har inhämtats från vetenskapliga artiklar, litteratur och webbsidor. Slutsats-Slutsatserna som studien kommer fram till är: Det finns ett samband mellan en allsvensk fotbollsklubbs tabellplacering och nettoomsättning. Det finns ett samband mellan en allsvensk fotbollsklubbs tabellplacering och eget kapital. Det finns inget samband mellan en allsvensk fotbollsklubbs tabellplacering och kassaflöde. Nyckelbegrepp: Sportslig framgång, Ekonomisk framgång, Nettoomsättning, Kassaflöde,Eget kapital, Sports management, Allsvenskan, Fotboll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)