Beräkningsmodell i Vision Network Analysis för Preemraff Lysekils VGO-anläggning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

Sammanfattning: Preem AB har för oljeraffinaderiet Preemraff Lysekil begärt en uppdatering av deras beräkningsmodell i Vision Network Analysis som blivit inaktuell till följd av att en ny processdel tillkommit - VGO-anläggningen. Beräkningsmodellen är tänkt att användas vid beräkning av spänningsfall och kortslutningsströmmar, simulering av olika driftsituationer samt selektivplaner. Vid utbyggnationer används modellen för att kontrollera den förväntade påverkan på befintligt nät samt tillkommande effektbehov. De funktioner som Preem AB önskade erhålla är beräkning av kortslutningsströmmar, spänningsfall och motorstart, kontroll av selektivitet samt simulering av lastflöden och olika driftförhållanden. I samråd med utsedd handledare på företaget kartlades de väsentliga parametrar som behövdes inhämtas för att uppdatera beräkningsmodellen. Insamling av data gjordes med hjälp av VGO-projektets förbrukarlista, fältstudier, motorskyltar, beräknade värden och interna databaser. Sammanställning gjordes i en underlagslista som användes för uppdateringen. Vid färdigställande av beräkningsmodellen genomfördes en kontroll i samråd med företagets handledare och innefattade simuleringar och beräkningar. De värden som erhölls av modellen diskuterades och bedömdes med hjälp av tidigare erfarenheter och sunt förnuft. De presenterade värdena ansågs som rimliga och modellen därmed som adekvat. Exempelanvändande av modellen genomfördes och presenterades i rapporten för godtyckliga spänningsfall, motorstarter, kortslutningsströmmar, selektivitet och driftfall. För att verifiera modellens validitet genomfördes i slutskedet av arbetet manuella beräkningar av kortslutningsströmmar. Dessa sammanställdes i tabeller och jämfördes med beräkningsmodellens. Handberäkningen gjordes på en radiellt utvald sektion i nätet för två olika driftfall: maskat och radiellt nät. Vid handberäkningen användes delkortslutningsmetoden. Det är en förenklad metod som inte tar hänsyn till de resistiva komponenter som förekommer i anläggningen, exempelvis kablar. Resultatet vid jämförande av kortslutningsströmmarna påvisade en viss differens men som ansågs förekomma på grund av den förenklade beräkningsmetoden. Beräkningsmodellens validitet bedömdes som adekvat till de efterfrågade funktionerna. Uppdragets syfte och huvudmål uppfylldes därmed.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)