Flyktingbarn och ungdomar i Sverige - Förekomst av trauma, dissociativa symtom och posttraumatisk stress i relation till rapporterad anknytning och upplevt socialt stöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Flyktingbarn och –ungdomar är en grupp som löper stor risk för psykisk ohälsa, i och med de potentiellt traumatiserande upplevelser som krig och flykt ofta innebär. Föreliggande studie syftade till att undersöka förekomst av potentiellt traumatiserande upplevelser, dissociativa symtom och posttraumatisk stress hos flyktingbarn och - ungdomar (n = 32) i en svensk kontext, samt hur rapporterat anknytningsmönster och upplevt socialt stöd relaterade till denna förekomst. Utöver detta undersöktes eventuella könsskillnader, samt hur rapporterad fattigdom under uppväxten och socioekonomisk status (SES) relaterade till trauma, dissociativa symtom och posttraumatisk stress. Data samlades in på skolor i en större svensk stad. Resultatet visade på att alla deltagare hade upplevt minst ett krigs- och flyktrelaterat trauma, samt tre eller fler interpersonella sådana. En fjärdedel av deltagarna skattade i nivå med indikerad patologisk dissociation, och 40,6% i nivå med indikerad PTSD-diagnos. Studien visade också på ett starkt samband mellan potentiell traumatiserande upplevelser och dissociativa symtom, samt på att trygg anknytning fungerar som en skyddande faktor i sambandet mellan krigs- och flykttrauma och dissociativa symtom. Fattigdom och SES korrelerade båda med trauma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)