En studie om utvecklingen av webbapplikationen AnteckningsBlocket

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköping

Sammanfattning:

Denna rapport beskriver projektprocessen och resultatet av utvecklingsarbetet med webbapplikationen AnteckningsBlocket. AnteckningsBlocket är en e-butik och en plattform där studenter kan köpa, sälja och dela med sig av studiehjälpmedel som de själva har skrivit. Arbetet har utgått från att, baserat på gjord marknadsundersökning, utveckla en användbar webbutik för att därmed besvara frågeställningen ”Hur kan en e-butik för studiehjälpmedel kopplat till kurser vid Linköpings universitet utformas för att skapa en användbar samlingsplats för relevant studiehjälpmedel?” Rapporten syftar till att redogöra för implementationen av den funktionalitet som en sådan applikation kräver. Den ämnar beskriva systemets uppbyggnad och diskutera utfallet av de tekniska val som gjorts under utvecklingsprocessen. Rapporten beskriver även arbetsförloppet av arbetsmetoden Scrum som använts med syfte att kontinuerligt lyfta fram och prioritera önskad funktionalitet i olika utvecklingsfaser. Med stark grundfunktionalitet, ett tydligt fokus på användbarhet och en attraktiv webbdesign har teamet lyckats skapa en webbapplikation där studenter kan mötas och dela med sig av sina kunskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)