BIBLIOTERAPI SOM INTERVENTION FÖR PERSONER MED PSYKISK OHÄLSA

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Den vanligaste anledningen till sjukskrivning idag är psykisk ohälsa, vilken kan påverka aktiviteter i det vardagliga livet. Arbetsterapeuter arbetar med att förebygga och stödja personer med psykisk ohälsa genom olika interventioner. Att läsa skulle kunna vara en intervention för personer med psykisk ohälsa, vilken då kallas biblioterapi och innebär att främja mental hälsa genom att läsa litteratur. Syfte Syftet med denna studie var att utifrån vetenskapliga artiklar beskriva biblioterapi som intervention för personer med psykisk ohälsa. Metod En systematisk litteraturöversikt som inkluderar artiklar med såväl kvalitativ som kvantitativ studiedesign. Litteratursökningen genomfördes i fyra databaser och resulterade i sex artiklar som kvalitetsgranskades med SBU:s granskningsmall och McMasters granskningsmall. Analysen genomfördes utifrån Gildberg et al tematiska innehållsanalys. Resultat Resultatet baseras på en kvalitativ och fem kvantitativa artiklar publicerade mellan 2012 och 2019. Resultatet av studien presenterades i fyra teman vilka var biblioterapins utformning, interventionernas teoretiska förankring, interventionernas inverkan på hälsan samt biblioterapi i arbetsterapeutiskt arbete. Konklusion Det är viktigt att arbetsterapeuter kan erbjuda personer med psykisk ohälsa behandling och interventioner utifrån de unika behov varje individ har. Resultatet i denna studie kan utgöra ett kunskapsunderlag om biblioterapi som intervention vid psykisk ohälsa och bidra till att vidare forskning genomförs för att i framtiden implementera biblioterapi som intervention även inom arbetsterapi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)