Det sitter i ryggraden - En uppsats om framtagandet av börsnoterade företags externa finansiella mål ur CFO:ernas perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Det har blivit allt vanligare att börsnoterade företag offentliggör finansiella mål i sin årsredovisning. Tidigare studier har bland annat påvisat att företag använder sig av externa finansiella mål för att minska informationsgapet mellan företagsledningen och företagets intressenter. Det finns däremot studier som påvisat att de externa finansiella målen inte alltid uppfylls. Efter en övergripande genomgång av börsnoterade företags externa finansiella mål identifierades en skillnad i hur väl de börsnoterade företagen uppnår sina externa finansiella mål vilket väcker tankar kring hur relevanta och väl genomtänka ett börsnoterat företags externa finansiella mål egentligen är.Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur ett antal svenska börsnoterade företag arbetar med och använder sig av externa finansiella mål samt vilken delaktighet CFO:erna på företagen har vid framtagandet av de externa finansiella målen.Avgränsningar: Uppsatsen undersöker börsnoterade företag listade på Stockholmsbörsen Nasdaqlista. En avgränsing är gjord till Small-Cap och Mid-cap företag under kategorierna ”Consumer services” och ”Consumer goods”.Metod: Uppsatsen genomfördes via intervjuer med CFO:er som arbetar eller har arbetat på ett börsnoterat företag. Intervjuerna analyserades med hjälp av neoklassisk teori och institutionell teori. Institutionell teori valdes som analysteori då den behandlar både interna och externa faktorer som skulle kunna påverka varför en människa i ett företag gör som den gör och inte agerar utifrån den neoklassiska teorin som menar att människan alltid agerar optimalt för att få ett så bra resultat som möjligt.Resultat och slutsatser: Uppsatsens huvudfynd är att börsnoterade företag vid framställandet av externa finansiella mål oftast inte verkar bete sig fullständigt rationellt enligt den neoklassiska teorin utan på olika sätt är påverkade av andra interna och externa faktorer. Huvudfaktorer som uppsatsen påvisat har betydelse vid framtagandet av företags externa finansiella mål är företagets historia, lagar och regler, hur företaget vill uppfattas av samhället, styrelsens mål samt typ av företag. Börsnoterade företags externa finansiella mål verkar i olika grad vara genomtänkta och spegla företagets verklighet vilket gör att intressenter bör vara vaksama på ett företags externa finansiella mål vid en analys av företaget. Samtliga CFO:ers roll vid börsnoterade företags framställning av externa finansiella mål är att skapa underlag som sedan diskuteras med företagets styrelse.Förslag till fortsatt forskning: Fortsatt forskning kan göras genom ytterligare intervjuer med CFO:er eller andra professioner på olika börsnoterade företag. En annan infallsvinkel på en ny studie skulle kunna vara att jämföra börsnoterade företags externa finansiella målstrategier i förhållande till företagets lönsamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)