Rum och möjligheter till spontan lek

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Sandra Fathi; [2020]

Nyckelord: arkitektur; förskola; lek; miljö; hemvister;

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger ser på barns möjligheter och svårigheter till spontan lek i en stor förskola. Studien har genomförts med pedagoger som jobbar på nybyggd och stor förskola, samtliga pedagoger jobbar med hemvister vilket innebär att barnen delar på förskolans fysiska miljö som är uppdelat i olika mindre miljöer. Detta betyder att förskolan inte har avdelningar som barn vanligtvis vistas under stora delar av dagen, utan dessa förskolor har ett antal tema rum som de gemensamt utnyttjar genom att rotera med sina barngrupper. Förskolornas arkitektur är liknande för den personal som intervjuats. Uppsatsen fokuserar på pedagogernas syn på den spontana leken och dess villkor i fysiska miljöer.Resultatet visar att utifrån pedagogernas berättelser verkar det som den fysiska miljön styr verksamheten och därmed barnens spontana lek. Det framgår även att i relation till den fysiska miljöns utformning så är pedagogernas samarbete är avgörande för att verksamheten ska fungera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)