Strukturerad intraoperativ kommunikation och dess betydelse för patientsäkerheten

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Cirka 100 000 människor drabbas årligen I Sverige av olika vårdrelaterade skador. En stor del av dessa skador sker i samband med kirurgi. De vårdskador som sker på operationssalen kan många gånger härledas till brister i kommunikation inom operationsteamet. Den moderna operationssalen är en högteknologisk miljö där flera professioner skall samarbeta och detta ställer höga krav på hur kommunikationen bedrivs. Crew resource management tillsammans med WHO’s checklista, Surgical safety checklist (SSC) har visat sig ha positiva effekter på arbetsmiljö och den upplevda patientsäkerheten.Syfte: Att kartlägga hur strukturerad intraoperativ kommunikation inom operationsteamet påverkar patientsäkerheten.Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes enligt Bettany-Saltikov’s arbetsmodell. En kvantitativ ansats valdes för att presentera resultatet.Resultat: Elva artiklar granskades och analyserades. Kommunikation har en inverkan på patientsäkerheten. Med en strukturerad och välfungerande kommunikation reduceras mortalitet, komplikationer, infektioner och oplanerade reoperationer. Att endast implementera SSC är inte tillräckligt för att främja patientsäkerheten utan det krävs också träning i kommunikation och teamarbete samt att personal förhåller sig professionellt till hur kommunikationen bedrivs under operation. Slutsats: Fynden i denna studie tyder på att, hur den intraoperativa kommunikationen bedrivs har stor inverkan på patientsäkerheten. Detta styrker ytterligare det tidigare studier rapporterat. Operationsavdelningar bör implementera SSC och komplettera med teamträning för att skapa en god arbetsmiljö samt främja patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)