Kvalitet i hållbarhetsredovisning : En studie på hur kvalitet i svenska noterade företags hållbarhetsredovisningar har påverkats av obligatoriska redovisningskrav

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Hållbarhetsredovisning har under de senaste decennierna vuxit till att utgöra en viktig roll i företags kommunikation med marknaden. År 2017 infördes lagstadgad obligatorisk hållbarhetsredovisning för större företag i Sverige och denna studie syftar till att undersöka hur detta har påverkat kvaliteten i svenska företags hållbarhetsrapporter. Tidigare forskning kring obligatoriska redovisningskravs påverkan på hållbarhetsredovisningskvalitet är begränsad men indikerar att det finns ett positivt samband dessa emellan. Baserat på tidigare forskning och signalteorin förväntas därmed kvalitet i de berörda svenska företagens hållbarhetsrapportering att öka som följd av lagkravet 2017. Metodiken bygger på årsvisa jämförelser av hållbarhetsredovisningskvalitet i 59 svenska företag innan respektive efter lagkravets introduktion. Studiens resultat indikerar att kvaliteten i hållbarhetsrapporteringen har ökat och att lagkravet har en positiv påverkan på ökningen. Vidare antyder undersökningens resultat även att företagsstorlek har en positiv påverkan på kvalitet i hållbarhetsrapporter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)