Faktorer som påverkar sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder till patienter med fetma

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

Sammanfattning:

Fetman hos befolkningen ökar i världen, vilket påverkar hälsa och livskvalitet, detta ställer höga krav på vården. Sjuksköterskan har som profession stor betydelse för att kunna påverka människors hälsa. Ett yrkesmässigt förhållningsätt för sjuksköterskan inbegriper en god attityd till varje unik patient. Sjuksköterskan bör reflektera över egna värderingar och attityder till fetma, då det påverkar omvårdnadens kvalitet.  Syftet med studien var att belysa vad som påverkar sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder till vuxna patienter med fetma. Metoden som användes var en litteraturstudie, uppbyggd på elva vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att sjuksköterskans kunskaper om fetma, erfarenhet av att arbeta med patienter med fetma, sjuksköterskans egna BMI samt ålder påverkade attityden. Vidare forskning kring orsaker till sjuksköterskors attityder till patienter med fetma är av intresse för att förbättra attityden till den patientgruppen och därmed kvaliteten på omvårdnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)