Patienters upplevelser av att leva med bensår : Litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Bensår är ett symtom som orsakas av olika bakomliggande sjukdomar varav nedsatt venös cirkulation är vanligast. Störst risk att drabbas har patienter över 65 år. Bensår är plågsamma för patienter och innebär stora kostnader för vården. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med bensår. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo användes vilket resulterade i 16 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. Resultat: Patienters upplevelser av att leva med bensår resulterade i tre kategorier: att uppleva lidande, att känna sig begränsad samt att uppleva brister. Patienter upplevde stort lidande relaterat till att tvingas leva med smärta, sömnbrist samt negativa känslor. Begränsningar som patienter upplevde orsakades av fysisk begränsning, begränsning i val av kläder och skor samt social begränsning. Kunskaps- och informationsbrist hos patienter samt bristande kunskap om bensårsbehandling bland sjuksköterskor framkom i litteraturöversikten. Konklusion: Patienter upplevde omfattande lidande och begränsningar relaterat till att leva med bensår. Smärta var det mest dominerande symtomet som sällan var adekvat bedömd eller behandlad. Smärtproblematiken ledde i sin tur till försämring och förstärkning av andra symtom med djupgående påverkan på patienters välmående. Ökat stöd, information och smärtlindring skulle förbättra patienters välmående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)