Real växelkurs och arbetslöshet i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Sammanfattning: Den här studien bygger på att tillämpa grundläggande makroekonomiska teorier på historisk data med hjälp av ekonometriska modeller. Syftet med undersökningen är att utreda huruvida ett samband mellan den reala växelkursen och arbetslösheten kan observeras och förtydligas. Datainsamlingen som står till grund för våra resultat är avgränsad till Sverige på ett geografiskt plan och bygger på kvartalsmässiga observationer från de senaste tjugofem åren. Det konkluderas ett tydligt samband där en växelkursförändring påverkar arbetslösheten med en viss eftersläpning, samt att den maximala effekten anses inträffa efter nio månader. Vidare skattas även effekten på arbetslösheten i form av en procentuell approximation där möjligheten fås att tolka hur stort fall av arbetslösheten man bör se nio månader efter en växelkursdepreciering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)