Män med karaktär : De polariserade mansidentiteterna i Stig Dagermans novellsamling Nattens lekar 

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Författare: LinnÉa Liwenius; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna litteraturvetenskapliga studie undersöker maskulinitetsbegreppet och synen på män i fem utvalda noveller i Nattens lekar av Stig Dagerman (1947). Främst är det funktionen av två olika mansidentiteter som utforskas, då dessa får olika roller och effekter i novellerna. Studien utgår dels ifrån manlighetsforskningen kring hegemoni och manligheten som ett socialt betingat fenomen, och dels utifrån de analyser av manlighet som återfinns i Ångestens hemliga förgreningar (1984), en antalogi med Dagermanforskning. De valda novellerna är ”De obarmhärtiga”, ”Den hängdes träd”, ”Var är min islandströja?”,”Män med karaktär”, och ”Öppna dörren, Rickard!” Genom en analys av berättarperspektiv, och av hur faderskap, alkohol, språk, symbolik och karaktärisering gestaltas, framgår hur Dagerman använt de två mansidentiteterna för att kritisera omvärldens krav på individens karaktär. Samtidigt ges även individen själv ansvar då denne antingen styr eller låter sig styras av andra. Samhället har enligt författaren ingen acceptans och sympati för svaga män (eller kvinnor) och erbjuder ingen hjälp. Istället stärks den hegemoniska maskuliniteten, vilket Dagerman pekar på bidrar till ett känslokallt och i slutändan självförstörande samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)