Utveckling och anpassning av webb för mobila enheter : En utvärdering och fallstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

Sammanfattning: Den ökande användningen av mobila enheter ställer nya krav på utformning av ett företags webbtjänster. Utseende, storlek och gränssnitt på webbsidor behöver anpassas för alla typer och storlekar av mobila plattformar. Syftet med det här arbetet är att utreda de olika lösningsalternativ som finns för anpassning till mobila enheter samt föreslå och utvärdera en lösning utifrån olika kriterier. En prototyp utvecklas som kommer att testas i en fallstudie. De lösningsalternativ som utreds är native applikation, hybridapplikation, mobilsida, responsivt gränssnitt/responsiva ramverk och Web Content Management Systems. Lösningsalternativen utvärderas utifrån kriterierna funktionalitet och användbarhet, inlärningstid/utvecklingstid, plattformsstöd och tillgänglighet, prestanda, underhåll och vidareutveckling, popularitet, kostnad/licens samt konverteringsmöjlighet. Det lösningsalternativ som visar sig mest fördelaktigt enligt kriterierna är responsivt gränssnitt. I fallstudien har en prototyp utvecklats baserat på ett responsivt ramverk. Implementationen har utvärderats och bekräftar fördelarna med responsivt gränssnitt. Arbetets slutsatser lyfter fram för- och nackdelar med de olika lösningsalternativen, identifierar problem och möjligheter utifrån fallstudien – t.ex. visade det sig inte några större prestandaskillnader mot en statisk webbsida men däremot visade sig vissa konflikter mellan programbibliotek – samt slutligen ges generella rekommendationer och erfarenheter för den som står inför en mobilanpassning av en webbplats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)