Direkt feedback vid viktbaserad avfallstaxa : Att förändra beteende mot en mer hållbar sopkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Uppsatsen tar fram ett konceptuellt designförslag på hur direkt feedback kan implementeras vid viktbaserad avfallstaxa i flerbostadshus. Ett omfattande problem för boende i flerbostadshus, och i synnerhet de som har sopsugsystem för sitt avfall, är att det saknas feedback och transparens om hur mycket avfall de slänger. Detta leder till att de källsorterar mindre än boende i villor och därför bör den feedback som ges ha som syfte att främja en beteendeförändring mot minskat avfall och ökad återvinning. I uppsatsen används Vallastadens sopsugsystem som exempel på implementeringsområde då de håller på att införa viktbaserad avfallstaxa för flerbostadshus. Vidare används Tekniska verkens app som exempel på teknologi som ger boende feedback på mängden avfall de slänger. Tekniska verkens app utvärderas med hjälp av principer för universell design och feedback-loopen. Genom utvärderingen vet vi vad dagens lösning lever upp till och inte. Det saknas även information om konsekvenser av en icke hållbar sopkastning. Vi kommer fram till att en mobilapplikation inte kan uppfylla samtliga principer och kommer med tre olika förslag på komplement. Dessa förslag är push-notiser, sms-tjänst och en skärm på sopnedkastet. Dessutom presenteras vilken information som behöver kommuniceras till användarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)