Upplevelser av sömn och vilken inverkan tyngdtäcke har på sömnkvalitet och aktiviteter i vardagen - En intervjustudie riktad mot personer med psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Sömnproblem är vanligt bland personer med psykisk ohälsa och kan få konsekvenser för aktivitet och delaktighet. Tyngdtäcken kan förskrivas av arbetsterapeuter i syfte att främja sömn, men evidens kring dess inverkan på sömnkvalitet och aktivitet är otillräckliga. Syfte: Undersöka hur vuxna personer med psykisk ohälsa upplever sömn och användningen av tyngdtäcke samt dess påverkan på sömnkvalitet och aktiviteter i vardagen. Metod: En kvalitativ studie där åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med personer med psykisk ohälsa som använde tyngdtäcke. Data analyserades med latent innehållsanalys. Resultat: Analysen genererade tio underkategorier och följande fyra huvudkategorier; 1, Yttre och inre faktorer upplevs påverka sömnen både positivt och negativt, 2, Sömnbristen upplevs försämra personfaktorer och minskar orken att delta i aktiviteter samt hindrar social delaktighet, 3, Tyngdtäcket upplevs ha en varierad inverkan på sömnen, 4, Tyngdtäckets förbättring av sömnen upplevs öka orken och förmågan att delta i aktiviteter samt främjar social delaktighet. Konklusion: Sömnen hos personer med psykisk ohälsa påverkas av psykiskt/fysiskt mående, omgivning och aktivitetsbalans. Tyngdtäcket kan vara ett redskap för att förbättra sömnkvaliteten genom upplevelsen av en lugnande inverkan vid insomningen. Detta har i sin tur potential att leda till ökad ork att vara delaktig i aktiviteter och sociala sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)