Att släppa allt och bli omhändertagen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa är den snabbast växande folksjukdomen under 2000 talet. Varje dag insjuknar tre personer i Sverige i en psykossjukdom. En del av de personer som insjuknar i en psykossjukdom blir tvångsvårdade inom slutenvården vid ett eller ett flertal tillfällen. Tvångsvård är en utsatt position både fysiskt och psykiskt för en patient, där patienten är helt utlämnad i omvårdnadspersonalens händer. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter med psykossjukdom har upplevt att det känslomässiga och praktiska stödet har varit vid tvångsvård inom heldygnsvård. Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med en fenomenografisk analysmetod där en induktiv ansats tillämpades.171 patienter med erfarenhet av tvångsvård intervjuades mellan år 2002 och 2012. Resultat: I resultatet framkom två beskrivningskategorier känslomässigt omhändertagande och att få det praktiska stöd man behöver. Patienternas uppfattning om det känslomässiga stödet handlade mycket om vad för slags bemötande man fått under vårdtiden. Patienterna kände sig sedda och respekterade om de bemöttes som medmänniskor. Delaktighet var det mest centrala som identifierades kring det praktiska stödet. Det var viktigt för patienterna att få behålla sin självständighet genom att de fick praktiskt stöd kring bland annat deras sociala situation, boendesituation och ekonomi. Slutsats: En mängd faktorer påverkar en patients upplevelse av känslomässigt och praktiskt stöd i samband med tvångsvård inom psykiatrisk slutenvård. Sjuksköterskor som är mer lyhörda och visar lite extra omtanke upplevs av patienterna som mer stödjande än de som är mer styrande och dominanta i sitt bemötande. Sjuksköterskans inställning till patientens autonomi påverkar patientens upplevelse av tvångsvården inom slutenvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)