Att släppa allt och bli omhändertagen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa är den snabbast växande folksjukdomen under 2000 talet. Varje daginsjuknar tre personer i Sverige i en psykossjukdom. En del av de personer som insjuknar i enpsykossjukdom blir tvångsvårdade inom slutenvården vid ett eller ett flertal tillfällen. Tvångsvårdär en utsatt position både fysiskt och psykiskt för en patient, där patienten är helt utlämnad iomvårdnadspersonalens händer. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter medpsykossjukdom har upplevt att det känslomässiga och praktiska stödet har varit vid tvångsvårdinom heldygnsvård. Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med enfenomenografisk analysmetod där en induktiv ansats tillämpades.171 patienter med erfarenhet avtvångsvård intervjuades mellan år 2002 och 2012. Resultat: I resultatet framkom tvåbeskrivningskategorier känslomässigt omhändertagande och att få det praktiska stöd manbehöver. Patienternas uppfattning om det känslomässiga stödet handlade mycket om vad för slagsbemötande man fått under vårdtiden. Patienterna kände sig sedda och respekterade om debemöttes som medmänniskor. Delaktighet var det mest centrala som identifierades kring detpraktiska stödet. Det var viktigt för patienterna att få behålla sin självständighet genom att de fickpraktiskt stöd kring bland annat deras sociala situation, boendesituation och ekonomi.Slutsats: En mängd faktorer påverkar en patients upplevelse av känslomässigt och praktiskt stödi samband med tvångsvård inom psykiatrisk slutenvård. Sjuksköterskor som är mer lyhörda ochvisar lite extra omtanke upplevs av patienterna som mer stödjande än de som är mer styrande och dominanta i sitt bemötande. Sjuksköterskans inställning till patientens autonomi påverkarpatientens upplevelse av tvångsvården inom slutenvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)