Ekonomistyrning i kreativa processer -En förutsättning eller en begränsning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Ekonomistyrning i kreativa processer - En förutsättning eller en begränsning?Problem: Ekonomistyrning och kreativitet är två viktiga drivkrafter för organisatoriskframgång och det är därför viktigt att förstå hur dessa drivkrafter kan samverka. Det finnsdock delade meningar om relationen mellan ekonomistyrning och kreativitet. Vissforskning visar på att kreativitet och styrning kan samverka och att styrning har enpositiv inverkan på kreativitet medan annan forskning visar på att styrning har enbegränsande inverkan på kreativitet och att de båda drivkrafterna är motstridiga. Dettadelade budskap motiverar vidare studier om vad som begränsar och möjliggör inomrelationen ekonomistyrning och kreativitet.Syfte: Studien syftar till att undersöka ekonomistyrning och dess inverkan på denkreativa processen. För att besvara syftet finns det en anledning att fördjupa sig i denkreativa processen och hur den påverkas av styrning. Genom denna fördjupning kan vilokalisera komponenter som kan skapa förutsättningar och/eller begränsningar förkreativitet.Metod: En kvalitativ forskningsmetod har tillämpats i denna studie i form av femintervjuer och ett antal observationer på företaget där studien har genomförts.Slutsats: Studien har lokaliserat en mix av Simons fyra kategorier av styrning men meden viss avsaknad av diagnostic control systems. Studien visar att användning av boundarysystems är en förutsättning för kreativitet och att den individuella kreativiteten ejpåverkas av avståndet mellan mål och uppföljning. Diagnostic control inverkar varkenpositivt eller negativt på kreativitet. Interactive control systems tillsammans medboundary systems har visat sig vara en förutsättning för kreativitet. Studien visar attstyrning i kombination med kreativitet sker framgångsrikt genom kommunikation, då detuppmanar till att fatta lämpliga, men trygga beslut som överensstämmer med företagetsvärderingar.Vidare har vi lokaliserat följande förutsättningar för kreativitet: Autonomi och frihet,arbete i tvärfunktionella grupper, platt organisationsstruktur, kunskap och expertis,utbildning och kompetensutveckling, kommunikation av företagskultur och värderingsamt arbetsmiljö. Studien visar att belastning kan vara både en förutsättning och enbegränsning för kreativitet. Studien har lokaliserat följande begränsningar för kreativitet:resurser i form av system, informationshantering, osäkerheter, risker och hot. Dessafaktorer hindrar i hög mån hur man kan arbeta och begränsar kreativitet. Till skillnad fråntidigare forskning som menar på att utmanande arbetsuppgifter är en förutsättning förkreativitet, så visar studien på att ett arbete med enbart utmanande arbetsuppgifter snararebegränsar kreativiteten då man inte alltid kan verka på en utmanande nivå. Denindividuella motivationen kan inte ständigt utmanas, utan mindre utmanandearbetsuppgifter behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)