Kvinnor som mördar sina intima partners

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Kvinnors brottslighet utgör endast en minimal del av brottsligheten som existerar, eftersom det i regel är män som begår brott. Detta speglas av brist på kunskap om kvinnliga förövare. Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa det studerade ämnet och på så sätt öka uppmärksamheten i samhället för kvinnliga mördare. Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes om de gemensamma faktorer kvinnliga mördare har. Resultat: Kvinnor mördar som svar på mäns våld i en relation, oftast i självförsvar. Ett flertal av de kvinnliga förövarna dödar en intim partner, i en nödsakad situation, som ett alternativ till att inte själv bli mördade. De tenderar att lida av psykisk ohälsa, mörda i det gemensamma hemmet och använda kniv som mordvapen. Slutsats: Kärnan i ett proaktivt tillvägagångssätt är det förebyggande arbetet innan det dödliga våldet blir ett alternativ. Med kunskapen i hand är det av stor vikt att inledningsvis fokusera på partnervåld. Det är uppenbart att den kvinnliga förövaren agerar i rädsla och i självförsvar, vilket gör dem till egna beskyddare när rättsväsendet misslyckas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)