Lämpliga produktegenskaper för varor som säljs via e-handel - en studie om ledande hemelktronikfirmor i Sverige

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Författare: Stefan Paulsson; Jonas Johansson; [2002]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: E-handeln har genomgått flera olika stadier genom åren. När företagen insåg att det fanns en ny marknad att satsa på ville många av dem etablera sig även på Internet. De satsade stora resurser, men bara en del av dem lyckades med att göra sin e-handel lönsam.Inställningen att allt kan säljas via e-handel var felaktig - vissa produkter visade sig vara mer lämpliga än andra. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilka typer av egenskaper som produkter inom hemelektronikbranschen bör ha för att vara lämpliga att sälja via e-handel.Fyra ledande företag inom branschen har undersökts. Företagen säljer till största delen s k sällanköpsvaror. Undersökningen har skett genom ett antal intervjuer, därutöver har information inhämtats från litteratur, artiklar och uppsatser som legat till grund för förståelsen för det aktuella ämnet.Det framgår i resultatet att produkttyper som är standardiserade har en klar fördel för handel via Internet. Standardiserade produkter har en stark konsumentacceptans och konsumenterna känner väl till dess kvalité, vilket betyder att de har stor försäljningspotential.I och med att konsumenterna har en god kännedom om produkten kan de relativt enkelt söka information om den samt hitta de lägsta priserna på Internet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)