Att individintegrera särskoleelever i grundskolan ­ en litteraturstudie

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med vår uppsats är att studera vad man i forskningslitteraturen säger om individintegrering, det vill sägasärskoleinskrivna elever som är placerade i grundskoleklasser. Särskilt fokus läggs på elevernas sociala miljöoch arbetsmiljö och studien avser elever i skolans tidigare årskurser.Vi har valt att göra en litteraturstudie om individintegrering utifrån ett visst elevperspektiv. För att begränsastudien har vi intervjuat individintegrerade särskoleelever och fördjupat oss i de områden som elevernafokuserade på i samtalen om deras skolsituation. Eleverna ansåg att den sociala miljön och arbetsmiljön var detsom var viktigast för hur de trivdes i skolan. Vi har belyst diskussionen om individintegrerade särskoleelever igrundskolan utifrån dessa två perspektiv samt lyft diskussionen om individintegrering och en skola för alla somär aktuell idag.I vår uppsats har vi låtit de individintegrerade eleverna vara i fokus för att deras känslor inför skolsituationen skabelysas. I vår litteraturstudie har vi kunnat konstatera att den sociala miljön är en stor och viktig del av eleversvardag. Det finns också en hel del forskning och studier som belyser ämnet individintegrering utifrån dettaperspektiv. Hur arbetsmiljön är utformad är också av stor vikt för hur eleverna upplever sin skolvardag. Inomdetta område har vi dock funnit att forskningen är mer sparsam. Man kan konstatera att social miljö ocharbetsmiljö är nära förknippat med varandra och sällan kan ses som två isolerade faktorer när man talar omindividintegrerade elevers skolsituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)