Brottsbekämpningens geografi : Effektivisering av utryckningstider i Uppsala genom lokalisering av polisstationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Vid planering av polisstationer är det viktigt att utvärdera den rumsliga lokaliseringen, vilket kräver en mängd information om brottslighetens geografi. I Uppsala finns endast ett polishus, men det har länge diskuterats att bygga en ytterligare polisstation i Gottsunda. Uppsatsens syfte är att utvärdera lokaliseringen av Uppsalas polishus, bedöma hur en polisstation i Gottsunda skulle påverka utryckningstiderna samt att kartlägga brottslighetens geografi i Uppsala. Uppsatsen använder sig av flermetodsforskning där kvantitativa beräkningar gjordes i GIS-program och kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomfördes inom olika delar av polismyndigheten i Uppsala. Den kvantitativa studien delades upp i tre steg. Först gjordes en nätverksanalys av utryckningstider för polisbilar utifrån två scenarier – dagens tillstånd samt ett tillstånd med en ytterligare polisstation i Gottsunda. Därefter gjordes en geografisk kartläggning av Uppsalas brottslighet utifrån postnummer. Slutligen skapades en komparativ analys av utryckningstider och brottslighet för att mäta tillgängligheten till brottsplatser. De kvalitativa intervjuerna genomfördes med ett målstyrt urval där tre poliser från mängdbrottsroteln, regionledningscentralen och Gottsundagruppen valts ut. Resultatet av både den kvantitativa och den kvalitativa studien visade att utryckningarna från polishuset tillgängliggör stora delar av Uppsala tätort inom kort tid, med undantag för södra staden. Undersökningen finner också att brottsligheten främst är koncentrerad till stadskärnan samt ett antal ytterområden med mycket hög brottslighet. Decentralisering till Gottsunda förbättrar tillgängligheten till brottsplatser främst i södra Uppsala och är positivt för effektiviseringen av utryckningstider i Uppsala.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)