Tiduppskattning av affärssystemprojekt- Management av kontinuerliga utvecklingsprocesser enligt AIMtm

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Författare: Helena Olsson; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Rapporten belyser de faktorer som har betydelse för att göra en precistidsuppskattning av ett affärssystemprojekt och hur osäkerheten i dessatidsuppskattnigar kan minskas. I uppsatsen görs en teoretisk och empiriskundersökning av dessa faktorer, där den empiriska undersökningen består av en studieav ett affärssystemprojekt hos IFS. Resultatet visar att de avgörande faktorerna ärstorlek på projektet, komplexitet, förlust av projektmedlemmar, ny teknik,interakation med andra system samt kommunikation. För att öka säkerheten itidsuppskattningarna finns det några administrativa hjälpmedel som går att ta till:användning av dokumenthanteringssystem, projektrevidering samt projektdatabaser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)