Föräldrars upplevelse av Theraplaybehandling : Bra, nyttigt att se sig själv lite från ovan

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Johanna Nordblom; Helene Ollersjö; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Anknytningsmönster och förmågan till mentalisering står i en nära relation. Dessa två system påverkas då individen står under affektiva påfrestningar, vilket då försvårar för individen att på ett adaptivt sätt navigera sig i sin omgivning. Hur väl dessa utvecklas är beroende av arv och miljö och kan därmed överföras mellan generationer. Behandlingsmetoden Theraplay syftar till att stärka samspelet i föräldra- barnrelationen, vilket kan nå positiva effekter på dessa system, hos både förälder och barn. Studien undersökte föräldrars upplevelse av Theraplay mot en jämförelsegrupp utifrån positiva behandlingseffekter via kvantitativ och tematisk analys. Undersökningen består av föräldrar som deltagit i behandling med Theraplay (N= 10) samt psykodynamisk barnterapi (N=12) och som svarat på enkäter före respektive efter behandling. Resultatet visade att Theraplay tenderar att ha en positiv effekt utifrån minskade negativa affekter, förbättrat samspel samt ökad föräldramentalisering. Resultatet visade också att föräldrar skattat närhetsaspekter i behandlingen som positiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)