”Alla vet att strängare straff inte leder till mindre kriminalitet” En kvalitativ studie om kriminalvårdares perspektiv på strängare straff

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studien syftade till att undersöka kriminalvårdares perspektiv på strängare straff och dess konsekvenser. Genom detta avsåg studien att bidra med ny kunskap och förståelse, utifrån kriminalvårdares arbetsrelaterade erfarenheter i det klientnära arbetet. Studiens insamlade empiri baserades på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I studien deltog fem kriminalvårdare med erfarenhet av att arbeta på anstalt, och informationsbrev förmedlades till samtliga anstalter i Sveriges samt på sociala medier. De teoretiska ramverken som användes för att analysera empirin var straffteoretiska begreppen prevention, inkapacitering, vedergällning, rehabilitering samt teorin om totala institutioner. Studiens resultat visade på att strängare straff utifrån flera av de intervjuade kriminalvårdarnas perspektiv kunde motiveras utifrån särskilda premisser, och en betoning lades på utökade möjligheter för rehabilitering. Strängare straff tycktes utifrån kriminalvårdarnas perspektiv ha medföljande effekter på intagnas hälsa, arbetsmarknadsanknytning och relationer. Vidare belystes konsekvenser för kriminalvårdare och verksamheten av strängare straff beskrevs vara aktuellt, och kunde tänkas försvåra anstaltsmiljön ytterligare genom förlängning av straff.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)