Compassion energy : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att finna motivation till att vårda

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskors välbefinnande på arbetsplatsen är av stor betydelse för både patientsäkerheten såväl som för sjuksköterskors retention i vården, där deras motivation för att vårda utgör en central roll. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att finna motivation till att vårda. Metod: Den valda metoden är en beskrivande litteraturstudie med ett underlag om elva vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet omfattar två teman med två subteman vardera, vilka samtliga uppmärksammar upplevelser därigenom sjuksköterskor finner motivation till att vårda. Temat Betydelsen av meningsfullhet innefattar sjuksköterskors upplevelser av att få hjälpa patienter genom vårdandet samt upplevelser av att själva få något tillbaka av detta. Temat Betydelsen av en fungerande arbetsgrupp belyser sjuksköterskors behov av stöd från kollegor, samt vikten av att ständigt utvecklas professionellt och som person genom sitt vårdande. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde att de fann motivation till att vårda av att få vara till hjälp för en annan människa, samt genom att få något meningsfullt tillbaka av den givna vården. Sjuksköterskorna betonade vidare vikten av att få stöd från kollegor samt möjligheten att få utvecklas för att bibehålla sin motivation i vårdandet. Implementering av dessa motiverande aspekter för att vårda kan således bidra till ett förbättrat välbefinnande samt retention bland sjuksköterskor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)