Äldres erfarenheter av hälsopromotiva och preventiva interventioner : En metasyntes

Detta är en Magister-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Författare: Sophie Vestin Sohlman; [2022]

Nyckelord: äldre; hälsa; promotion; arbetsterapi;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är syntetisera äldres erfarenheter av promotiva och preventiva interventioner med fokus på aspekter som påverkar förändringar i aktiviteter i det dagliga livet och upplevelse av hälsa. Litteraturstudie med en metasyntes användes som metod för att sammanställa kvalitativ forskning. Sökningen utfördes i fyra databaser och 11 artiklar inkluderades. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades sedan utifrån systematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i två kategorier: Aspekter av interventionen frambringar engagemang och reflektion hos den äldre och Interventionen inverkar på den äldres aktiviteter och hälsa. Resultatet visar att äldres erfarenheter av gruppmöten bidar till reflektioner och känsla av gemenskap som kan bidra förändringar i aktivitet och hälsa. Vidare kunde äldre sakna förutsättningar att ta tillvara kunskaperna och bidra till sin hälsa, då brist på personliga resurser eller miljön kunde hindra dem. Vidare forskning behöver utforska den äldre kontext samt se över den långsiktiga inverkan av interventionerna. För att få djupare förståelse för hur interventionerna kan bidra till äldres förutsättningar och effekter som håller över tid. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)