Distriktssköterskans upplevelse av faktorer som kan påverka kommunikationen i telefonrådgivningen

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Förutom kunskaper inom medicin och omvårdnad krävs det att distriktssköterskan i telefonrådgivningen har god förmåga till kommunikation. Studiens syfte var att undersöka distriktssköterskans upplevelse av faktorer som kan påverka kommunikationen i telefonrådgivningen. Studien genomfördes med kvalitativ metod i form av nio halvstrukturerade intervjuer i en stad i södra Sverige. Att göra bedömningar per telefon upplevdes som en utmanande uppgift. Avsaknaden av visuell kontakt var en av de svåraste faktorerna i arbetet med telefonrådgivning. Resursbrist gjorde att arbetet många gånger upplevdes frustrerande. Erfarenhet och fortlöpande utbildning upplevdes berikande för att distriktssköterskorna skulle kunna utveckla den specifika kompetens i kommunikation som krävdes för arbetsuppgiften. Det är viktigt att verksamhetschefer känner till distriktssköterskornas upplevelser för att kunna vidta åtgärder och göra denna viktiga arbetsuppgift mer dräglig och för att patientsäkra verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)