”Man måste nå en kropp som inte ens finns på riktigt” : En Kvalitativ undersökning om ungdomars syn på attityder till kroppsideal och dess påverkan på deras träning på gym

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: I puberteten blir ungdomar lättare påverkade av sociala mediernas kroppsideal och det fins en risk att de tvingar sig genom farliga dieter och träningsmetoder för att försöka skapa den ”perfekta kroppen”. Detta kan sluta med att många ungdomar sätter för höga krav på sin egen kropp och riskerar sin hälsa för att se ut som på bilderna på sociala medier.   Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för på vilket sätt kroppsideal påverkar ungdomars träning på gym. Ett delsyfte är att undersöka skillnaden mellan pojkar och flickors idé om den perfekta kroppen. Med hjälp av tre frågeställningar kommer studien fram till om ungdomar upplever ett kroppsideal och om det finns likheter och skillnader mellan pojkars och flickors uppfattning om kroppsideal. Även kom studien fram till om ungdomar blir motiverad att träning på gym genom sociala medier.  Studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod. Datainsamlingen skedde genom två fokusgruppsintervjuer uppdelat på kön med fyra deltagare i varje grupp. Som stöd använde sig samtalsledaren av en semistrukturerad intervjuguide. Databearbetningen gjordes med hjälp av en innehållsanalys. Resultaten delades in i tre teman: samhällets och sociala mediers ansvar, synen på den perfekta kroppen och kroppsideals påverkan på ungdomars träning. Studien visade att det finns fler en bara ett ideal. Det kan även skilja sig mellan samhällets kroppsideal och individens ideal. Flickor har större krav på sin egen kropp och den manliga kroppen medan pojkar beskrev drömkroppen med två ord: muskler och styrka. Ungdomar söker sig till personer på sociala medier som stödjer deras idealkropp och använder de som motivation till träningen på gymmet. Här visade det sig att sociala medier och kroppsideal går hand i hand i dagens samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)