SJÄLVSKATTAD UPPLEVELSE AV DELAKTIGHET VID HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING - En enkätstudie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Att vara delaktig vid hjälpmedelsförskrivning har i flera studier lyfts fram som en avgörande faktor för hur väl hjälpmedlet kommer till användning efter förskrivning. Brist på delaktighet anses vara den främsta orsaken till att nästa en tredjedel av alla hjälpmedel som idag förskrivs inte används, eller används bristfälligt. För att uppnå delaktighet lyfter Världshälsoorganisationen (WHO) personens rätt till att delta i de beslut som direkt påverkar dem, såsom utformning och genomförande av hälsointerventioner. Vilket också ligger i linje med de arbetsterapeutiska grundprinciperna. Där varje person ska bemötas som en unik individ med specifika erfarenheter och förmågor. Utifrån det ska arbetsterapeuten anpassa information så att personen kan göra informerade val och bli delaktig i processen. Syfte Syftet med studien var att undersöka patienters självskattade upplevelse av delaktighet i samband med hjälpmedelsförskrivning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Metod En prospektiv tvärsnittsstudie genomfördes för att samla in data genom egenkonstruerade enkäter. Studien tillämpade ett konsekutivt urval och totalt deltog 32 personer i studien, som alla var inskrivna vid SU vid genomförandet av datainsamlingen. Insamlad data analyserades i SPSS för att sedan beskrivas med deskriptiv statistik och analyseras. Mann-Whitney U-test användes för att genomföra de statistiska analyserna och identifiera skillnader i upplevelsen av delaktighet utifrån kön och åldersgrupper.Resultat Resultatet visade på att deltagarna generellt skattade sin upplevelse av delaktighet vid hjälpmedelsförskrivning högt. En signifikant skillnad framkom i analysen mellan kvinnor och män på frågan om anhöriga hade getts möjlighet att delta vid träning av hjälpmedlet. Ingen statistisk signifikans framkom mellan åldersgrupperna. På den sammanfattande frågan som avsåg deltagarnas subjektiva upplevelse av delaktighet genom hela processen framkom inte heller någon signifikant skillnad, oavsett kön eller ålder.Slutsats Studien visade att deltagarna till stor del upplevt sig delaktiga vid de tre av förskrivningsprocessens fem steg som genomförs inom SU. Likaså den subjektiva upplevelsen av delaktighet skattades högt. Då uppföljning av ordinerade hjälpmedel inte sker från slutenvården och det råder oklarheter om i vilken utsträckning överrapportering till primär- och hemsjukvård sker, finns ett behov av ytterligare forskning som studerar detta. För att se i vilken utsträckning hjälpmedlet kommer till användning och om det finns ett samband med den upplevda känslan av delaktighet vi hjälpmedelsförskrivningen på SU.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)