What´s the Story? Storytelling: Hur skapar man en berättelse för att stärka ett varumärke?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Tiden då en bra produkt sålde sig själv är över. Forskare är överens om att det ökade utbudet av produkter i dagens samhälle har medfört att företagens utmaning numera ligger i att differentiera likartade produkter genom att förvandla dessa till ett koncept eller en livsstil. Värderingar och känslor som ett visst företag symboliserar har blivit viktiga element i denna differentiering. Varumärken är numera mer än bara ett namn och en logotyp och människor konsumerar inte längre en produkt utan ett varumärke och allt vad det står för. Varumärkesbyggande har med andra ord blivit en viktig konkurrensfaktor. Denna uppsats behandlar en typ av varumärkesbyggande som kallas för Storytelling. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur marknadsförare använder storytelling som ett verktyg för att stärka ett varumärke. Vi behandlar inledningsvis den ökade betydelsen av varumärkesbyggande och visar där hur företag genom användandet av storytelling kan uppnå just detta. Därefter följer en presentation av de olika perspektiven inom storytelling och i samband med detta presenterar vi även det teoretiska ramverk som ligger till grund för vår analys. Uppsatsen är utformad som en kvalitativ undersökning där informationsbehovet täcks av djupintervjuer med personer som har lång erfarenhet inom kommunikation och reklambranschen. I intervjuerna ligger fokus på att förstå arbetsgången med att identifiera en berättelse till att sedan kommunicera den. Vi undersöker också i vilken utsträckning som managementbaserade teorier om storytelling kan appliceras i ett marknadsföringssyfte när det gäller varumärkesbyggande. Vi kommer fram till att de managementbaserade teorierna till viss del kan appliceras i ett marknadsföringssyfte men att dessa inte kan tillämpas fullt ut då de olika perspektiven har olika utgångspunkter och syften.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)