Den dolda kapaciteten : Identifiering och grundorsaksanalys av potentiell kapacitet i en produktionslina.

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

Sammanfattning: De flesta tillverkande företag och organisationer drivs i syfte att skapa avkastning på kapital. Vinsten skapas på två sätt. Dels genom differensen intäkt och utgift för en enskild produkt, dels genom antalet produkter man säljer under en viss tidsperiod. När efterfrågan ökar kan den mötas genom att öka produktionen men då kan stora investeringar behöva göras på maskiner, produktionslinor, personal och lokaler vilket riskerar att minska differensen intäkt och utgift för en produkt. Istället för att investera i nytt kan en organisation titta på de processer som finns idag och effektivisera dem för att på så sätt kunna öka mängden sålda produkter utan att riskera minskning av vinst per produkt. Kabe, i Tenhult, tillverkar idag två typer av husbilar, dels halvintegrerade som byggs som ett hus på ett flak, dels helintegrerade där ett helt fordon byggs ovanpå ett tomt chassi. Den stora skillnaden i arbetsmängd som krävs för montering har lett till att Kabe valt att separera dessa två typer på var sin monteringslina i husbilsfabriken. För att få plats med detta flyttades elementtillverkningen, alltså tak, väggar och golv, upp till en annan byggnad och arbetet började sedan med att försöka balansera monteringslinorna. Kabe växer på sin marknad och förväntas öka sin försäljning de kommande åren men elementtillverkningen, som nu befinner sig i elementfabriken istället, har hamnat på efterkälken när det kommer till kapacitetsbedömning vilket har lett till att Kabe inte vet i dagsläget om elementfabriken kommer kunna hänga med när produktionstakten ökar. För att få en siffra på den potentiella kapaciteten i elementfabriken genomförs en frekvensstudie där olika icke värdeadderande aktiviteter identifieras. Dessa ska så småningom kunna elimineras eller, i fallet att de är nödvändiga men icke värdeadderande, minskas. En 5 varför-analys genomförs med synpunkter från operatörer och ledare för att identifiera grundorsakerna bakom de olika aktiviteterna och åtgärdsförslag presenteras för att peka i rätt riktning på vad som kan behöva åtgärdas för att plocka fram denna ”dolda” kapacitet. Resultatet av frekvensstudien visar på att elementfabriken utnyttjas till ungefär 50 % i dagsläget vilket ger en potentiell kapacitet på nästa det dubbla mot nu. Bakomliggande orsaker till detta beror främst på fräsen, obalans mellan stationer i serie, planeringsproblem med operatörer och stationer på grund av den ständigt förändrade efterfrågan hos kunden på monteringslinorna samt att företaget skjutit till mer resurser och ändrat om utan att dokumentera och planera effekterna detta får på verksamheten i det långa loppet men det finns möjliga lösningar på allt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)