En likvärdig förskola - vision eller verklighet? : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om likvärdighet, inkludering och specialpedagogik i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

Sammanfattning: Syftet med studien var att belysa om och i så fall hur förskollärare implementerar specialpedagogik i arbetet med barn i förskolan samt vilka erfarenheter de har av att arbeta med inkludering och barns olikheter. Teoretiska utgångspunkter för studien var det kategoriska perspektivet, det relationella perspektivet samt dilemmaperspektivet. Genom en kvalitativ studie har enskilda intervjuer med fyra verksamma förskollärare genomförts. Samtliga av de för studien valda perspektiven kunde skönjas i förskollärarnas uppfattningar, men det relationella perspektivet var mest framstående. Resultatet av denna studie visar att specialpedagogik implementeras i förskolan genom gott samarbete med specialpedagog som hjälper pedagogerna att utveckla sina arbetssätt och utforma miljön för att kunna möta en naturlig mångfald i verksamheterna. Specialpedagogiken kan även förstås som ett förhållningssätt att använda i mötet med varje enskild individ. Resultatet visar även att förskollärarna arbetar inkluderande och beskriver barns olikheter som en tillgång. Informanterna upplever att barns olikheter inte blir till en begränsning så länge det finns tillräckliga resurser och kompetens att möta dem. Denna studie tyder på att en likvärdig förskola är möjlig att skapa under rätt förutsättningar, samtidigt som det fortfarande finns en del förbättringsområden kring aspekter som tid, organisation och resursfördelning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)