Ett stort problem för små individer - En litteraturöversikt över sjuksköterskans tillgängliga metoder för att motverka övervikt och obesitas hos barn

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och obesitas är ett globalt problem som fortsätter att öka i frekvens och krypa nedåt i åldrarna. Barn riskerar inte bara följdsjukdomar utan även att problemet kvarstår i vuxen ålder. Behovet av fungerande metoder för att jobba preventivt eller behandlande är stort. Barnens rätt till hälsa är reglerad i lag och är en del av sjuksköterskans ansvarsområde. Syfte: Att undersöka vilka metoder som finns tillgängliga för sjuksköterskor i deras arbete för att motverka övervikt och obesitas hos barn. Metod: Litteraturöversikt gjordes med sökningar i databaserna PubMed, Cinahl och Scopus. Sökorden togs fram utifrån strukturen i vårt PIO (Population, Intervention, Outcome). Inklusionskriterier användes i form av artiklar från 2010 och framåt, barn 0–18 år och peer-reviewed. Resultat: Metoder som framkom för användning i arbetet mot redan etablerad övervikt och obesitas samt i preventivt syfte var rådgivning inom kost, fysisk aktivitet, kombination av kost och fysisk aktivitet, motiverande samtal, (MI) och samverkan över professioner eller samhällsinstanser. Resultatet visade även på metodologiska hinder som påverkade metodernas effekt. Merparten metoder är riktade mot föräldrar då interventionerna startar tidigt. Slutsats: Metoderna i sig visar på delvis positiv effekt men behöver utformas tillsammans för att uppnå större effekt i arbetet mot övervikt och obesitas. Hänsyn behöver tas till metodologiska hinder. Tidiga interventioner riktade mot föräldrarna, redan under barnets första månader, är av vikt och bör även pågå under längre tidsperioder samt med kontinuerlig uppföljning då motivationen till livsstilsförändringar sjunker med tiden. Det är viktigt att utnyttja alla resurser som är tillgängliga och arbeta tvärprofessionellt för att kunna göra störst nytta i syfte att motverka övervikt och obesitas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)