Motivation till fysisk aktivitet i olika åldrar

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Introduktion: Fysisk aktivitet är en grundläggande faktor för en god hälsa, men som även främjar hälsan och förebygger sjukdomar. Genom att främja enkla fysiska aktiviteter kan man arbeta både preventivt- och promotivt mot många av våra folkhälsoproblem som till exempel stress/utbrändhet, fysisk inaktivitet och risken att utveckla fetma. En individs motivation till fysisk aktivitet är en viktigt faktor för att man ska fortsätta vara aktiv samt så ökar motivationen om man har ett motiv till fysisk aktivitet. Motivation kopplat till fysisk aktivitet har en betydande roll när det gäller hälsofrämjande insatser. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar fysiskt aktiva svenska män och kvinnor i olika åldrar till fysisk aktivitet. Metod: En kvantitativ ansats användes där en webbaserad enkät om motivation till fysisk aktivitet delades genom en länk på Facebook och Instagram. 348 stycken svarade på enkäten, varav 289 stycken var kvinnor, 58 stycken män och 1 stycken annat. Materialet analyserades med hjälp av programmet Numbers. Resultat: Deltagarna i studien motiverades främst av att träna på gym och utomhus i naturen när det gällde den omgivning som var mest motiverande. Resultatet visade att de svarande motiverades av både inre och yttre faktorer. Slutsats: I denna studie så kunde man se att vad som motiverar individer till fysisk aktivitet var väldigt individuellt och inte kopplat till vilken ålder de befann sig i. Vi kunde därmed inte se någon större skillnad mellan åldersgrupperna vad gällde motivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)