Förutsättningar för att upprätta en klimatdeklaration : En fallstudie på ett mindre entreprenadbolag i Kronobergs län

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Anna Karlberg; [2022]

Nyckelord: klimatdeklaration; växthusgasutsläpp; byggsektorn;

Sammanfattning: Sedan parisavtalet trädde i kraft 2016 har det ställts allt högre krav på att minska utsläppen av växthusgaser. Avtalet bidrog till att Sveriges regering 2018 införde ett klimatpolitiskt råd varshuvuduppgift är att arbeta mot att minska utsläppen av växthusgaser i samhället. Ett sätt att få bygg- och fastighetssektorn att minska sina utsläpp av växthusgaser knyts an till lagen om klimatdeklarationer, som började gälla första januari 2022. Klimatdeklarationens upplägg grundar sig i livscykelanalysens första del- byggskedet. Klimatdeklarationen beskriver de växthusgasutsläpp som uppstår under byggskedet. Det omfattar alla växthusgasutsläpp som sker under tiden som byggnaden uppförs, exempelvis från cementbrytning till färdiggjuten betongplatta. Det är byggherrens ansvar att klimatdeklarationen görs och lämnas till Boverket. Uppförandet av klimatdeklarationen kan delegeras bort till exempelvis entreprenören alternativt att flera parter samverkar vid uppförandet. För att kunna beräkna värden inför klimatdeklarationen behövs byggnadstekniska indata och klimatdata. Studiens huvudsakliga syfte var att studera hur ledningen i ett mindre entreprenadbolag ser på sina förutsättningar att upprätta en klimatdeklaration. Studiens kvalitativa intervjuer utformades på ett semistrukturerat sätt, där respondenterna utöver att besvara intervjufrågorna fick möjlighet att komma med egna tankar, vilket breddade studiens perspektiv. Fallstudien kopplas till ett mindre entreprenadbolag i Kronobergs län, som ännu inte börjat jobba aktivt med lagen. Studien omfattar därav inga klimatberäkningar. Lagen om klimatdeklarationer anses bidra till en onödig kostnad, även om det finns förståelseför att bygg- och fastighetssektorn behöver minska sina växthusgasutsläpp. Kostnaden förklimatdeklarationen vill hållas låga och därför anses inte valet av specifika klimatdata1' att löna sig i så stor utsträckning för ett mindre entreprenadbolag. Den byggnadstekniska indatan till klimatdeklarationen skapas under projektering i kalkylen och klimatdatan hämtas från Boverkets klimatdatabas och/eller produktspecifika EPD:er. Det är viktigt att kalkylen underhålls under hela projektet, exempelvis om en materialmängd ändras. Respondenterna menar att kostnaden för klimatdeklarationen kan kompenseras genom en cykelpool med lådcyklar för de boende.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)