Customer Relationship Management : - en studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning:

CRM-system har visat sig vara ett allt mer vanligt och effektivt marknadsföringsverktyg. Ett CRM-system hjälper ett företag att strukturera samtliga kunder samt information om kunderna på ett ställe. Målet med ett CRM-system är att förstå kundens behov och dess värde för företaget.

Studiens syfte är att beskriva CRM och hur ett sådant system kan användas. Vi har valt att undersöka leverantörers och kunders syn på CRM-system, vilka för- och nackdelar de ser med ett CRM-system. Vi har även valt att belysa väsentliga skillnader mellan traditionella CRM-system och så kallade molnbaserade CRM-system, något som har blivit allt mer vanligt. Fyra intervjuer har genomförts, vilket utgör grunden för studiens empiriska material. Det empiriska materialet har hjälpt oss att besvara våra frågeställningar, vilka för- och nackdelar, generellt sett, ser leverantör och kund med att använda ett CRM-system, både traditionellt och så kallat molnbaserat? samt vilka väsentliga skillnader finns mellan traditionellt CRM-system och så kallat molnbaserat CRM-system avseende implementering och användande?

Vår studie visar att leverantörer och även kunder ser främst fördelar med att använda ett CRM-system. Det finns dock vissa förutsättningar som är viktiga att tänka på och genomföra innan ett CRM-system införs. Traditionella och så kallade molnbaserade CRM-system används för samma syfte, att samla information om företagets kunder. Dock skiljer sig de båda typerna av system ifrån varandra på ett antal punkter, vilka kan vara bra att känna till innan val av system görs.CRM-system har visat sig vara ett allt mer vanligt och effektivt marknadsföringsverktyg. Ett CRM-system hjälper ett företag att strukturera samtliga kunder samt information om kunderna på ett ställe. Målet med ett CRM-system är att förstå kundens behov och dess värde för företaget.Studiens syfte är att beskriva CRM och hur ett sådant system kan användas. Vi har valt att undersöka leverantörers och kunders syn på CRM-system, vilka för- och nackdelar de ser med ett CRM-system. Vi har även valt att belysa väsentliga skillnader mellan traditionella CRM-system och så kallade molnbaserade CRM-system, något som har blivit allt mer vanligt. Fyra intervjuer har genomförts, vilket utgör grunden för studiens empiriska material. Det empiriska materialet har hjälpt oss att besvara våra frågeställningar, vilka för- och nackdelar, generellt sett, ser leverantör och kund med att använda ett CRM-system, både traditionellt och så kallat molnbaserat? samt vilka väsentliga skillnader finns mellan traditionellt CRM-system och så kallat molnbaserat CRM-system avseende implementering och användande?Vår studie visar att leverantörer och även kunder ser främst fördelar med att använda ett CRM-system. Det finns dock vissa förutsättningar som är viktiga att tänka på och genomföra innan ett CRM-system införs. Traditionella och så kallade molnbaserade CRM-system används för samma syfte, att samla information om företagets kunder. Dock skiljer sig de båda typerna av system ifrån varandra på ett antal punkter, vilka kan vara bra att känna till innan val av system görs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)