Seniora medborgares uppfattning om robotar som hjälpmedel i dagliga aktiviteter i hemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

Författare: Pia Slinning; Katrin Stäglich; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva vilken uppfattning seniora medborgare har angående möjligheten att ta hjälp av en robot i hemmet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer gjordes med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor. I studien deltog 14 personer mellan 65 och 75 år. Bekvämlighetsurval och snöbollsprincipen användes vid urval. Insamlade data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier: Robotar kan bidra till ökad delaktighet i aktivitet. Robotar kan bidra till ökad integritet och autonomi samt Robotar kan orsaka rädslor och känslor av obehag. Resultatet visade att deltagarna kunde se stora möjligheter att självständigt kunna genomföra viktiga aktiviteter med stöd av robotar. Robottekniken ansågs av deltagarna kunde bidra till kvarboendet genom att underlätta de nödvändiga dagliga aktiviteterna. Resultatet visade också att deltagarna hade uttalade rädslor, i samband med tankar på framtida robotinsatser och befarade att mänsklig kontakt kommer att ersättas med robotteknik. Resultatet av studien kan bidra till en ökad insikt om seniora medborgares perspektiv på aktivitet och insats av robotar i hemmet, vilket kan ses som en förutsättning för att kunna bemöta seniorernas individuella behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)