Bildmedvetenhet : metoder för ökad kunskap om bilder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

Författare: Elin Hedström; [2007]

Nyckelord: Samtalsmetodik; bildanalys; semiotisk bildanalys;

Sammanfattning:

Syftet med detta arbete var att undersöka hur man praktiskt kan arbeta för att ge elever en större medvetenhet om sina egna bilder och bilder i allmänhet. Eftersom det är en väldigt stor fråga valde jag att precisera den med tre underfrågor, vilka förtydligar vad jag vill undersöka.

- Hur kan man skapa goda förutsättningar för utvecklande samtal kring bilder?

- Hur kan man arbeta med bildanalys för att nå dessa mål?

- Vilka verktyg bör elever behärska för att kunna genomföra ett samtal eller en analys kring bilder?

Den metod jag använt mig av i detta arbete är uteslutande litteraturstudier. Arbetet redovisas i resultatdelen och inleds med ett avsnitt om hur man kan genomföra samtal med elever. Fortsättningsvis beskrivs en bakgrund till bildanalys där en begreppsapparat presenteras, vilket sedan följs av olika bildanalysmetoder. Avslutningsvis presenteras olika praktiska övningar där man tillämpar bildanalys, arbetar för att ge eleverna en begreppsapparat och en medvetenhet om bilder. I mitt arbete presenterar jag olika metoder som kan anpassas efter situationer och personer. Jag tror att man måste välja sitt eget didaktiska koncept och därför kan jag inte svara på vilken metod som passar andra. Däremot anser jag, när det gäller analysmetoder, att den semiotiska metoden har mycket att bidra till bildämnet, och därför vill jag själv använda mig av den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)