Describing the purchasing intention : For Swedish consumers regarding organic products

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Författare: Jonas Andersson; Johan Vartanian; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats beskriver köpintentionen för ekologiska produkter och hur den kan påverkas. Studien kommer att använda sig utav Theory of Planned Behavior. Målet med arbetet är att beskriva vad som påverkar en individs köpintention med hjälp av kvalitativ analys av semi-strukturerade intervjuer. Dessutom få en överblick hur ålder påverkar köpintentionen. Detta är ett aktuellt ämne och flertalet studier har gjorts kring ekologiska produkter men det finns utrymme för att komplettera med studier som riktar sig mot den svenska marknaden. Det finns anmärkningsvärt få kvalitativa studier som har gjorts på detta område och denna studie hjälper till att utjämna den obalansen. Individers köpintention i denna studie var inte huvudsakligen driven av medvetenhet kring sin hälsa. Istället var det aspekten miljö som gjorde konsumenterna mer benägna att köpa ekologiska produkter. Detta motsäger föregående studier inom detta ämne. Det som regelbundet förhindrade köpintentionen var det högre priset på ekologiska produkter, vilket var ett förväntat resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)