Utformning av hållbar energikälla för fritidsfordon : Att skapa möjlighet för elförsörjning vid naturnära ställplatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Albin Ahlsten Andersson; [2020]

Nyckelord: Innovationsteknik; Design; Solceller;

Sammanfattning: Rapporten innefattar ett examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet är en del av examinationen och utförs under vårterminen 2020 samt omfattar 22,5 hp. Författare av rapporten är Albin Ahlsten Andersson, handledare på universitet är Lennart Wihk och examinator är Leo de Vin. Projektet följer traditionell produktutvecklingsmetodik och utförs med designprocessen som huvudfokus. I projektet ingår följande faser: projektplanering, förstudie, specificering av produkt, kreativ problemlösning, konceptval och konstruktion. Arbetet presenteras i form av en rapport, virtuell utställning, en slutpresentation och opponering. Uppdragsgivaren för projektet är Glava Energy Center med Visit Värmland, Glaskogens Naturreservat och Sommerhaus Schweden som oberoende intressenter. Glava energy center är ett utvecklingscentrum beläget i Glava i Värmland, där de arbetar med hållbara lösningar både på nationell och internationell nivå. De oberoende intressenterna hade som roll att förse arbetet med en bredare kompetens inom området, och hjälpa till med frågor gällande främst den värmländska turismen. Enligt uppdragsgivare och intressenter finns det ett behov av naturnära ställplatser med tillgång till elektricitet. Projektet syftar därför på att utveckla en lösning som både är mobil, tillverkad av hållbart material och som smälter in i kringliggande miljö. Produkten skall tillåta användaren att stå i närheten av naturen under en längre tid utan att förlora bekvämligheten av tillgång till elektricitet. Efter användarstudie och marknadsanalys konstaterades det att de flesta alternativen som används idag vid fricamping antingen inte är miljövänliga, eller genererar för lite elektricitet för att kunna uppfylla det behov som finns. Enligt svaren på intervjuerna och enkäten fanns det viss problematik med att fricampa under en längre tid då resurser såsom soputrymme, mat och elektricitet sinade. De oberoende intressenterna kunde här också bidra med sin kunskap från det verkliga fallet och ge en tydligare bild av vad för slags behov det kan komma att finnas hos de framtida användarna. För att lösa problemet användes kreativ problemlösning både på enskild nivå men också i grupp. Efter denna fas hade tre koncept framkommit som verkade relevanta för fallet. Dessa koncept vägdes mot kravspecifikationens mål och presenterades sedan för uppdragsgivare samt intressenter i ett gatemöte. Det slutgiltiga valet överensstämde med värderingen av koncepten mot projektets önskemål. Konceptet presenteras i form av skisser, CAD-modell och en fysisk modell som huvudsakligen är tillverkad av rundstavar av trä. Konceptet är flexibelt och gör det möjligt för producent i framtiden att anpassa den efter vad för dimensioner som önskas. Den är tillverkad av timmerstockar och ger en känsla av friluftsliv samtidigt som det skyddar den ingående tekniken. Genom att fästa strukturen i marken är det också möjligt att hålla strukturen stabil och den vinklade kapningen av stockarna håller solpanelerna i rätt vinkel. Eftersom produkten är tillverkad i moduler är det också enkelt att byta ut delar och underhålla dem. Arbetet levererar ett koncept som motsvarar de förväntningar som fanns på projektet, uppfyller dess målsättningar och besvarar problemformuleringarna. Ett fortsatt arbetet krävs dock med bland annat hållfasthetsberäkningar, materialval och undersökning av lagar och regler gällande fricamping.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)