Två spindlar i samma nät - En studie om förste förskollärarens och specialpedagogens uppdrag och roll i handledning i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Olivia Magnusson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning/Abstract Magnusson, Olivia (2018). Två spindlar i samma nät, en studie om förste förskollärarens och specialpedagogens uppdrag och handledning i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Ge kunskap om hur förste förskollärarens och specialpedagogen uppdrag ser ut i en av Malmö stads förskolor, samt vilken roll och utformning handledning har utifrån de två olika yrkesuppdragen. Syfte och frågeställningar Malmö stad tillsatte 2016 en ny tjänst, förste förskollärare, i kommunen. Jag har i denna studie valt att undersöka denna nya roll samt ställa den i relation till specialpedagogens uppdrag i förskolan. Syftet med studien är att undersöka och belysa specialpedagogens och förste förskollärarens roll i förskolan utifrån handledningsuppdraget, samt undersöka om det finns dilemma utifrån de olika professionernas uppdrag i förskolan. Studien ger möjlighet att låta pedagoger, förste förskollärare och specialpedagog få berätta och ge en bild om skillnaden mellan handledning som bedrivs av specialpedagog respektive förste förskollärare. Vidare kan studien bidra med kunskap om vilka nuvarande roller som specialpedagogen och förste förskolläraren har i en av Malmö stads förskolor. Den kan även belysa vilken typ av handledning som är mest utvecklande för pedagogerna i verksamheten. Frågeställningar • Hur upplever några pedagoger, en förste förskollärare och en specialpedagog handledning i förskolan? • Vilken form av handledning får pedagogerna från specialpedagogen och förste förskolläraren och vilka dilemman finns det utifrån de två olika yrkesprofessionerna? • På vilket sätt skiljer sig förste förskollärarens och specialpedagogens uppdrag åt i förskolans verksamhet? Teori Studien utgår från det systemteoretiska perspektivet. Det är en förklaringsmodell som utgår från ett helhetsperspektiv. Metod För studien har det använts en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer för att få en bild av hur det ser ut i verksamheten. Resultat Resultatet visade att de fanns likheter i specialpedagogen och förste förskollärarens uppdrag och roll. Däremot visade studien att bilden av handledningsuppdraget och dess form var otydlig. Pedagoger, förste förskollärare och specialpedagogen var eniga om att det måste finnas bättre kriterier för handledning och samtal kring vad begreppet innebär för verksamheten. Specialpedagogiska implikationer Studien ger kunskap om att det måste bli tydligare hur olika aktörer samverkar och samarbetar inom Malmö stad. Nyckelord Förste förskollärare, handledning, hermeneutik, specialpedagog, uppdrag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)