Sjuksköterskors erfarenheter av att ställa frågor om våld i nära relationer till kvinnliga patienter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Syfte: beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att fråga kvinnliga patienter om våld i nära relationer. Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem för både samhället i stort och för jämställdheten. Våldet kan innebära psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Sjuksköterskans ansvar innefattas av att fråga om våldsutsatthet, trots detta undviker sjuksköterskor samtal om våld i nära relationer. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie med 10 studier, av både kvantitativ och kvalitativ metodik. Sökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Tre huvudteman framkom av dataanalysen: hinder, känslor och fördomar och egna erfarenheter i privatlivet. Ytterligare, identifierades sex underkategorier: brist på tid, brist på kunskap, närvaro av förövare, beteende hos våldsutsatta, hjälplöshet, frustration och andra känslor samt fördomar. Slutsats: Det krävs ökad och återkommande utbildning för sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor om att bemöta våldsutsatta kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)