Lärarens förhållningssätt i ett mångkulturellt klassrum En intervjustudie av sex lärare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte:Syftet med denna studie är att få reda på vilka repertoarer och arbetssätt lärare använder sig av för att övervinna de svårigheter som kan uppstå i ett mångkul-turellt klassrum, och få fördjupande kunskap och uppfattning kring lärarens förhållningssätt till mångkulturalitet i högstadiet, åk 7-9 dels i förberedel-seklass och dels i ordinarie klass.Teori:Våra resultat har vi tolkat enligt ett sociokulturellt perspektiv samt begreppen känslomässig undervisningsetik/ethic of discomfort, meningserbjudande undervisning, repertoarer och orkestrering i klassrummet samt ett interkultu-rellt perspektiv.Metod:Studien baseras på en kvalitativ undersökning i form av observation och inter-vjuer av sex lärare i både förberedelseklass och ordinarie klass i högstadiet, åk 7-9. Vi valde att hämta vårt empiriska material på två olika skolor med hopp om att få reda på kvalitativa varierande erfarenheter.Resultat:Resultatet visar att samtliga intervjuade lärare var medvetna om de olika svå-righeter eleverna med utländsk bakgrund har. De står framför många svårig-heter och hinder som kräver lösningar och extra anpassningar. Bland dessa svårigheter är språket, kulturkrockar, konflikter, elevernas egen uppfattning om lärarens roll och auktoritet samt samarbetet med föräldrarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)