Projektering med hållbarhetsverktyg

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Hållbarhetsverktyg är idag ett allt vanligare instrument för företag inom bygg och projektering. Denna rapport undersöker hur ett hållbarhetsverktyg skapar mervärde för företag, vilka utvecklingsmöjligheter som finns, samt hur hållbarhetsarbetet underlättas med hjälp av hållbarhetsverktyg. Rapporten fokuserarpå TyrImpact, Tyréns egna hållbarhetsverktyg. Undersökningen bestod av en litteraturstudie samt intervjuer med hållbarhetskonsult, hållbarhetschef och projektledningschef från Tyréns och projektledare från Lerums Kommun. Litteraturstudien genomfördes för att skapa en förståelse för hållbarhetens olika delar och vikten av ett hållbarhetsverktyg som kan binda samman de olika dimensionerna samtidigt som det är användarvänligt och affärsdrivande. Därefter genomfördes intervjuer med drivande personer inom TyrImpact samt en användare av verktyget för att se om tanken om hur det ska arbetas i verktyget går hand i hand med verkligheten om hur det faktiskt är att arbeta i. Idag är verktyget fokuserat på risker och möjligheter inom projekt, och ger en klar bild av hur dessa kan hanteras eller elimineras innan de händer, alternativt minska konsekvensen om det är en risk som ej kan undvikas. Resultatet av intervjuerna visar att det idag finns glapp i kommunikationen mellan projektörer och beställare samt svårigheter med att arbeta i systemet som på sikt kommer behöva lösas för att enklare kunna sälja in TyrImpact som ett komplett hållbarhetsverktyg. Verktyget har en stabil grund att utgå ifrån, och drivs idén vidare kommer TyrImpact bli en förenklande plattform som bidrar till ett smidigare arbetssätt gällande hållbarhet- och riskhantering vid projekthantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)