KONKURRENS OM KOMPETENS INOM DATA/IT. : Vad civilingengörsstudenter i interaktion och design söker efter hos framtida arbetsgivare.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att utreda vad studenter på Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design på Umeå universitet söker efter hos framtida arbetsgivare. Detta för att kunna synliggöra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för företag som är i behov av deras kompetens. För att uppnå syftet skapades en enkät med 13 frågor som respondenterna fick skatta på en sexgradig skala där 1 motsvarade irrelevant och 6 motsvarade helt avgörande. Det lämnades utrymme för respondenterna att lyfta egna synpunkter som de ansåg vara viktiga att ta hänsyn till. Resultaten visade att samtliga aspekter ansågs som relativt viktiga för studenterna men att det ändå fanns vissa skillnader. De faktorer som skattades som mest väsentliga var ”att ha chefer som är ärliga, inspirerande, skyddande, aktiverande och respekterande”, ”att arbetsuppgifterna är intressanta” och ”du tycker att arbetsplatsen är rolig att jobba på”. De tre aspekter som skattades lägst var ”att arbetet belönas genom förmåner som t.ex. Friskvårdsbidrag”, ”att trivas med den rådande organisationskulturen” och ”att arbeta tillsammans med talangfulla personer”. Dessutom föreslog resultaten att kvinnor hade en tendens att i genomsnitt betrakta aspekterna som lyftes i enkäten som viktigare än vad män gjorde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)