“Olika personal hanterar olikasituationer olika” : En studie om hur pedagoger i fritidshemmetbemöter elever vid rutinsituationer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att synliggöra bemötandet av elever vid samlingar och måltidssituationer. Vi har använt oss av kvalitativ intervju och kvalitativ observation som metod för att nå kunskap om hur verksam personal i fritidshem samspelar med elever vid rutinsituationer. Frågeställningarna berör vilka förväntningar pedagoger har på elever, och om arbetslaget har ett gemensamt synsätt vid bemötandet av elever. Studien behandlar också om pedagoger utgår från yrkesprofessionens uppdrag om omsorg, lärande och utveckling vid måltider och samlingar. Studiens resultat visar på att pedagogens förväntningar sällan är förenade med fritidshemmets styrdokument. Kopplingar till styrdokument saknas, i synnerhet vid måltidssituationer, där pedagoger istället utgår ifrån egna föreställningar. Slutsatsen är att måltidssituationer kan tolkas som en paus i uppdraget om omsorg, lärande och utveckling. Det innebär att pedagoger lämnar sin yrkesprofession vid måltider och utgår ifrån egna föreställningar om hur eleven skall bete sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)