Att synas eller inte synas? Hur små byggföretag i Sverige arbetar med marknadsföring : -En kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning    Titel: Att synas eller inte synas? Hur små byggföretag i Sverige arbetar med marknadsföring -En kvalitativ studie. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Hugo Norberg och Stephanie Farenius. Handledare: Alice Schmuck. Datum: 2023-januari. Syfte: Tidigare studier indikerar att kunskap om och tillämpningen av marknadsföring i byggbranschen inte är lika etablerad som i andra branscher. Studiens syfte: “Att undersöka vilka de primära marknadsföringskanalerna för små (mikro) företag i byggbranschen i Sverige är”. Metod: Studien omfattar ett induktivt synsätt och innehåller insamlade empiriska data från sex intervjuer med respondenter från små byggföretag. De tematiska områdena berör traditionell marknadsföring, Word of mouth, digital marknadsföring och relationsbaserad marknadsföring. Resultat och slutsats: Att synas eller inte synas? Att hålla låg profil står inte överst på önskelistan för de flesta företag, men det är precis vad vissa små byggföretag strävar efter för att inte få fler kunder än hanterbart. Utifrån studiens resultat baserad på teori och data dras slutsatsen att små byggföretag i Sverige använder Word of mouth och relationsbaserad marknadsföring som främsta marknadsföringskanal följt av traditionell marknadsföring. Examensarbetets bidrag: Ambitionen med studiens bidrag är att lägga en pusselbit till befintlig forskning samt för byggföretag att inspireras av varandras marknadsföring och synsätt genom delade åsikter och tankar. Mer forskning behövs dock kring ämnet då endast en begränsat mängd existerar. Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag är att utföra en kvantitativ enkätanalys av hur kunderna uppfattar marknadsföringen hos små byggföretag samt vad är viktigast vid sökandet efter byggföretag. Nyckelord: Byggbranschen, Sociala medier, Word of mouth, Små och medelstora företag, Marknadsföring, Digital marknadsföring, Traditionell marknadsföring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)